Official Languages

Official Languages

The Government of the Northwest Territories (GNWT) works with all official languages communities and leadership to address issues affecting languages and cultures in the Northwest Territories (NWT).

Through collaboration and cooperation with Aboriginal languages communities, the francophone community and northern leaders, the GNWT continues to support the development, delivery and progress of our official languages programs and services.

Last modified: 2015-03-18

Langues Officielles

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) travaille avec toutes les communautés de langues officielles et leurs leaders afin de répondre aux préoccupations en ce qui a trait aux langues et aux cultures ténoises.

En collaborant et en coopérant avec les communautés de langues autochtones, la communauté francophone et les leaders du Nord, le GTNO soutient l’élaboration, la prestation et la progression des programmes et des services offerts dans les langues officielles. 

Last modified: 2015-03-18

ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ

ᓄᓇᑦᓯᐊᕐ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐳᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦᑎᐊᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᐅᖅᑏᑦ, ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ.

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᑐᖃᕐᒥᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐅᐃᕕᕐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᓂᒃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᔪᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦ.

Last modified: 2015-03-18

Ginjih Tthak Vat’àtr’ìjąhch’ùu

Jii NWT eenjit K’àdagwidaadhat zhik nakhwanànkat gwizhìt diiginjìk  akòots’àt diichìt hàa tthak hàh jidìi tthak łòo ginjih leii dhitsii gàh gwitr’it t’agogwah’ii.

Diiyàh akòots’àt diiyeenjit jidìi tthak diiginjìk hàh tr’oo’aii geenjit, aii French kat ànts’àt nakhwechìt tthak gok’ìighe’ zrit nits’òo diiginjìk hàh ndòo gwitr’it t’atr’agwaa’ii, gik’àtr’aanjii gòo dàgwidi’ii tthak łǫǫ hàh nakhwets’àt tr’igiinjii gòo nakhwets’aii gidilìh.

Last modified: 2015-03-18

Duhda Elígu Nçnç Dene Kede Æeæá

Duhda Elígu Nçnç Gogha Eåek'eterewe K'aowe ke areyôné kõta hé kõta k'aowe ke hé Dene Kede Æeæá hé dene naowere hé nezõ eghálaedá le nídé eyi gha goxe eghálakeda.

Duhda Elígu Nçnç Gogha Eåek'eterewe K'aowe ke areyôné kõta hé kõta k'aowe ke hé mõlawá ke hé areyôné Dene Kede Æeæá kedetå'e, yetá eghálakeda, hé  areyôné eåexe yeghálakeda eåets'ç nakedi yeghôkedi.

Last modified: 2015-03-18

Government of Northwest Territories (GNWT) tå’a køç zhágóla náts’edeh gots’êh amíi gonatthe zhádéhtth’ii Dene edizhatié k’çç gogendeh gohéh eghálagenda, Northwest Territories (NWT) zhíeh Dene k’çç gots’êndeh gots’êh gonáhodhee ts’êhk’eh t’ahsãaduhsí ts’enidhê énidé.

Køç zhágóla gots’êh Dene kéhle, Móla sôôåîê nágedéh gots’êh góhdli ndehé gogha gonatthee zhádéhtth’i gohéh gozhatie k’eh eåets’áts’endi gots’êh eåehéh eghálats’enda t’áh, Dene k’éhle edezhatie k’çç gogêndeh gha GNWT k’éndah dáõndíh mek’eh eghálats’enda, dáõndíh t’áh ats’eleh gots’êh nezû agot’î gha meghágoeda t’áh gohéh eghálagenda.

Last modified: 2015-03-18

Uqauhiit Angiqtauhimayut

Gavamatkut Nunattiami (GNWT) nunalaani uqauhiit angiqtauhimayuni nirauqtauhimayutlu katimayiit hivuliuqtiit havaqqatigivaktait uqauhiit pitquhiitlu ayuuqhautigiyainnik ihumaliurutikhainik ikayurumaplugit Nunattiami (NWT).

Nanminiit uqauhiqqaqtut nunalaat ikayuqtigikhutik havaqqatigiikhutiklu , Ui Ui kut uqauhilgitlu ukiuqtaqtumi hivuliuqtivutlu, Gavamatkut Nunattiami uqauhiit angiqtauhimayut hulilukkaarutainnik havauhiiniklu hivunikhainnik , atugakhainniklu, hivumudjutikhainniklu ikayuqhimmaaqpaktait  nauhimmaaqublugit.

Last modified: 2015-03-18

Kehci’twewin Pekiskwehk                                        

E’ kihci okimanahk ohci kiwetin askiy (GNWT) atoskewin asici kiyanaw pekiskwehk otenahk mina nikaniwin askoc pahkweyaw pekiskwehk ekwa isihtwawin pihci kewatin askiy (NWT)

Kiyamata mamawi atoskewin mina asici nehiyawewin otenahk, e’ francophone otenahk mina kiwetin kihci okima. E’ GNWT cha ohci natamakewin mina osihcikewin, ka petamakehk kikway ekwa yahkotewin ohci kiyanaw  kehci’ twewin pekiskwehk kikway isihecikewin mina atoskewin

Last modified: 2015-03-18

Dÿne Yatí Yati Néth Xa Hultá

Jâdízñ n‡n ts’î níé ts’‡n k’aldhÿr dÿne yati chu nuwech’ání chú beghálada sí, háyôrîla dÿne æeyi ghádálana sí-u, tth’i t’â k’aráldé sí æeyi xél æeyi k’e æeghálana æat’e, jâdízñ n‡n k’e.

Jâdízñ n‡n ts’î níé ts’‡n k’aldhÿr, jâdízñ háyôrîla dÿne dÿne yati k’e æeghálada xél-u, mãlay dáåti dÿne-u, tth’i t’â k’arálde sí nuweyati bek’e æeghálada sí. Æeyi k’e dÿne ts’éni æat’e.

Last modified: 2015-03-18

Dǫne Sǫłı̨ Yatıı̀

Edzanèk’e gots’ǫ Government dǫne sǫłı̨ yatıı̀ hazhǫ goxè eghàlada, kǫ̀ta yagòla sı̀ı xè eyıts’ǫ k’àodeè yagı̨̀lı̨ sı̀ı xè. Edzanèk’e dǫne sǫłı̨ yatıı̀ eyıts’ǫ dǫne nàowo wets’ǫhk’e weghǫ nànègı̀dè sı̀ı wek’e eghàlagı̀dè. 

Kǫ̀ta yagòla gǫts’ǫ dǫne sǫłı̨ yatıı̀ k’e eghàlagı̀dedǫ yagı̨lı̨, Mǫ̀la yatıı̀ k’e eghàlagı̀de yagı̨̀lı̨ sı̀ı, Edzanèk’e gots’ǫ k’àodeè yagı̨̀lı̨ eyıts’ǫ GNWT hazhǫ ełexè eghàlàedè t’à goyatı gha nı̨htł’è yàts’ehtsı̨ ha eyıts’ǫ hotı nezı̨ goyatı k’e eghàlagı̀de ade ha. 

Last modified: 2015-03-18

Translation in progress.

Last modified: 2015-03-18


NWT Official Languages Act

In June of 1984, the Legislative Assembly of the NWT passed its first Official Languages Act.  Modeled on the federal Act of the same name, it had two essential purposes: the Act guaranteed equal status for the use of French and English by members of the public using government programs and services; and the Act officially recognized the Aboriginal languages in use in the NWT.  The Act was a major step forward in protecting and revitalizing Aboriginal language and culture. 

In 1989, a Special Committee on Aboriginal Languages was established as recommended by the NWT Task Force on Aboriginal Languages. The Special Committee Report included draft amendments to the Official Languages Act, and with some modifications, these were passed into law in 1990.  Although Aboriginal languages had been identified separately in the Act as official Aboriginal languages, they were now included in the list of official languages along with French and English.  The Act now recognized Chipewyan, Cree, Dogrib (Tłįchǫ), Gwich’in, North Slavey, South Slavey, Inuktitut, Inuvialuktun and Inuinnaqtun as “Official Aboriginal languages” of the NWT.  The Aboriginal languages were given equal status within all institutions of the Legislative Assembly and the Government of the Northwest Territories, as defined in the Act and any subsequent regulations.

 

Policy

Statement of Policy:

It is the policy of the Government of the Northwest Territories that members of the public have reasonable access to its programs and services in any of the official languages.

 

Principles:

The Government of the Northwest Territories will adhere to the following principles when implementing this Policy:

 

(1) A government’s ability to communicate in the official languages of the public it serves is an important part of the operation of good government.

 

(2) In order to understand and benefit from the government’s programs and services, the public requires information in the official languages.

 

(3) A government’s provision of services in its official languages recognizes and supports the efforts of communities in maintaining and developing those languages.

 

Full Policy available under attachments below.

Last modified: 2015-03-18

© 2016 Government of the Northwest Territories