Aurora College ts’àt iinli’ Gè’tr’oonahtan nitshii polytechnic University ovàazhii gwik’ìt neegwijàanaii

Aurora College ts’àt Polytechnic University gwihèelyaa geenjit neegwijàanaii zhat NWT gwizhìt akoots’àt nakhwakaiik’ìt gwitak gwinyàanch’uu gwizhìt chan gwiheezàa geenjit.  Zhigweedì’ geetàk giik’àtr’aanjii gwik’ìighe’ nits’oots’àt aii dìnehtł’eh datr’igwijìlcheii nekhwintł’àtr’aatshuh gwik’ìt nihłi’ejùk gòonlii gwizhìt akòo t’at nakhwàh gwihèelyaa, aii gokhoo hee ìnihłik gwà’àn duulèh gàgootr’oohanahchyaa gwik’ìt gweheedhaa. 

“Polytechnic” gwinuh jì’ t’at diinlì’ hàh gwitr’it gwaatsii gè’tr’oonahtan zheh gwizhìt akoots’àt nankak tthak geenjit nilìi – jùk nits’òo nakhwàh gwit’àgwįįn’ee gòonlih jì’ aii hàh dha’aii gwiheedilyaa.  Jii gè’tr’oonahtan nitshii Polytechnic University kaiik’ìt gwizhìt akoots’àt juudìn gwitr’it eenjit chit nilii hàh gwitr’it t’agogwah’ii adisrìinàtr’ahąhdal geenjit zhàn gogwaatsih. 

Polytechnic University gwizhìt t’at ik’ìdhinjii kat gè’tr’oonahtan zheh gwizhìt, àndhat hee k’ìighe’, nankak gòo gwitr’it zhìt leii gihk’àtr’ahąhdal.  Jùk at’at leii kat akòots’ants’àt adài’ gwànoo ts’àt jùk gweendòo gihk’àtr’aanjii zhàn goonlih.  Ndòo gwinyàa’aii danh t’at leii kat diik’įįdhat kat gàgootr’oohanahchyaa, jidìi tthak gihk’àgahąhdal, goodìnehtł’èe’ ts’àt gihk’àtr’aanjii nihłi’ejùk gòonlii gwits’àt, zhat NWT ts’àt uu’àn natr’ahdadal kwaa gwik’ìt akoots’àt duuyeh gookaiik’ìt gwàts’at gehłee tr’iheedaa kwaa gàh chan.

Tr’oochìt gàtr’ìgwihèe’aa t’at gwìniint’aii gwihèelyaa zhat NWT jùu gihk’ìvilnji’ giiniindhan kat ts’àt gadiinjigidijii hàh aii gootat t’àgiheech’yaa ts’àt tatr’àgwahąhndal geenjit gì’gwadhan gwihèelyaa.  Łąhch’ii hàh nakhwadavee gwiheezaa gwik’ìt gwahanoh’yaa ts’àt iisrits’àt kaiik’ìt tik nijìn gwizhìt jii gè’tr’oonahtan zheh nitshii gwizhìt gòonlii geenjit.

Aii gwinjik łòo aniidhòk gwihèelyaa kwaa gwàt tseenjàa hàh gwik’ìt akòo t’àgwìheech’yaa jidìi diiyeenjit gwiheezaa geenjit.  Jùhts’ants’àt zhigweedì’ ik’ìdhinjii kat t’at duulèh gwizhìt gàgootr’oohanahchyaa gwihèelyaa gogoolìi:

  • Gwitr’it nihłinehch’ì’ ts’àt ìitsii hàh gòo’aii hàa datthàk – nits’oots’àt ìitsii hàh goo’aii gehkhee ts’àt gàhtr’idandaii tthak hàh taii ts’àt zheh datthàk guk’àtr’inahtii srits’àt zhàn nilii ts’àt gwįįnzrii tthak ts’àt gwihèe’aa geenjit,
  • Jidìi nan hàh ejìich’ii ahtsii gòo nakhwinagòo’ee tthak guk’àtr’agwaadhat – nankak tthak gwįįnzii gwìidandaii geenjit gwit’àgwahdàhch’yaa, guk’àtr’àgwaadhat ts’àt gwik’àtr’ahnahtyàa,
  • Srìigwandaii, gàtr’oonahtan akoo ts’àt kaiik’ìt gwizhìt ak’àtr’ahndak – nakhwàh gwìch’in kat ts’àt kaiik’ìt datthàk gwįįnzrii guk’àtr’ahnahtyaa, akoo ts’àt
  • Gwitr’it nitshii kheenjit gwìidi’in akoots’àt diichìt nilii kat – zhigweedì’ gwìniint’aii heelyaa geenjit tthak ts’àt gisrìinàtr’agwahąhdal ts’àt goots’at tr’inìidìnjii geenjit.

Jùk ìinch’ii zrit, juudìn kat Aurora College gwizhìt gwitr’it t’agwah’ii kat yeendoo jì’ gwizhìt gwindòo nits’òo gàgootr’oohanahchyaa geenjit adisrìinàtr’agąhnjii.  Aii gwitr’it nitshii zrit duulèh nagwidàdhat daang gwìndoo gweedhaa gwizhìt akòo t’àgwìheedi’yaa.  Aii k’eejìt kat jùk ìnihłik gwà’àn high school gwizhìt nihdàtr’ìnii’oo łòo agadanh tr’oochìt polytechnic university gwizhìt gwihèelyaa gavìidìlìh. 

Neegwijàazhii goozhìk, Aurora College gwizhìt gwiintsàl gwalàt ejùk gogwaatsii duuleh gwahanoh’yaa.  Ìnihłik gwà’àn nihkhàh gwitr’it t’agwahàa’yaa, juudìn ik’ìdhinjii kat ts’àt tr’igiinjii leii diiyàh akòo t’àgidi’ii geenjit gwiiniindhan ts’àt nijìn gwizhìt gwitr’it t’atr’agwah’ii łòo srits’àt gogwaatsih jì’ gadiinjiidìjii.  Nekhwek’ìh akòo t’okhwe’ih jì’ geenjit diinjiidìzhit ts’àt aii polytechnic university k’eejìt heelyaa gwijyàa ohłih jì’ chan gwiiniindhan.